یادداشت
چهارشنبه 1 ارديبهشت 1395
مدیریت صحیح آب در بخش کشاورزی

یادداشت: پروین شهسواری

چهارشنبه 1 ارديبهشت 1395
ضرورت جذب نخبگان در کشور

یادداشت ـ پریسا شهسواری قریب:

چهارشنبه 1 ارديبهشت 1395
یادداشت: پریسا شهسواری‌قریب

 

اگر به نخبگان و پژوهشگران جوان بی‌توجهی شود؛ نهضت علمی کشور با کندی و توقف روبرو خواهد شد.

دوشنبه 30 فروردين 1395
تاثیر موسیقی بر مغز

مهرناز شاه قبادیان ـ کارشناس ارشد مدیریت

 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT